Kontakt

Regulamin

Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.35willemikolajki.pl (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Kiljan Janusz Kiljanczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Michaliny 6, 01-988 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 1132939312 (zwaną dalej „Administratorem”).

Niniejsza strona i treści na niej zawarte przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób zainteresowanych ofertą Administratora, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce przez co należy rozumieć podporządkowanie ich prawu polskiemu.

Wejście na stronę internetową www.35willemikolajki.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe, do których prowadza linki z niniejszej strony mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Unilever użytkownik strony nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Administratorze, jego ofercie i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Administratorze jego ofercie, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Administratora. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do inwestowania, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Administrator ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami lub ponosi odpowiedzialność za treści oferowane przez te podmioty.

Udostępnione informacje i Ochrona danych

Udostępnienie informacji lub materiałów stanowiących dane osobowe Administratorowi podlega regulacjom zawartym w Polityce prywatności.

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, telefon czy adres e-mail) udostępniane Administratorowi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Polityki bezpieczeństwa oraz zgód wyrażonych przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

Kontakt

Kontakt z Administratorem odbywa się przez: pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: rodo@35willemikolajki.pl lub Call Center – pod numerem telefonu: +48 577 000 654
od poniedziałku do piątku, w godzinach 10 (dziesiąta) – 18 (osiemnasta), oraz soboty od 10 (dziesiąta) do 14 (czternasta) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Będziemy dążyć do tego aby czas oczekiwania na odpowiedź wynosił 24 godziny, do terminu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy (Administrator w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

Formularze kontaktowe

 1. Uzupełniając formularz kontaktowy znajdujący się na niniejszej stronie, Użytkownik przed jego wysłaniem musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku zainteresowania produktem oferowanym przez Administratora także na otrzymanie od Administratora informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu, z ofertami produktów. Informacje te będą wysyłane w sposób określony w formularzu kontaktowym przez Użytkownika.
 2. Newsletter może zawierać w szczególności najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką produktów i usług związanych z działalnością Administratora.
  Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Administratora e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do otrzymywanej wiadomości.
 3. Administrator może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze strony lub realizacji żądanego przez Użytkownika kontaktu na dane wskazane przez Użytkownika.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z niniejszej strony wymagane są:
  1. Stały dostęp do sieci Internet;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony a w skrajnym przypadku może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niej.
 3. W przypadku korzystania z niniejszej strony poprzez urządzenia mobilne nie są wymagane dodatkowe wymagania techniczne.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.
 2. Prawem właściwym dla korzystania ze Strony jest prawo polskie.
 3. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.